چشم انداز آتی: در بعد کمی مدیریت 10% از مصرف مرغ کشور از طریق ایجاد خوشه صنعتی و زنجیره های تامین و توزیع است تا ضمن حفظ بازار داخلی حضور فعالی در بازارهای منطقه ای ایجاد شود. طبعا در بعد کیفی تنوع محصولات و تولید و توزیع غذای آماده کاملا رقابت پذیر، از برنامه های نزدیک کشور است.

باتوجه به مصرف 1،700،000 تن جاری در رشد سالیانه 5% آن و تقاضای مرغ در کشورهای منطقه که رقمی بالغ بر 2،000،000 تن است، به نظر می رسد دستیابی به تولید کمی مورد نظر ضمن آنکه قابل حصول است،نیازمند عزم ملی است. (همکاری دولتیان و دست اندرکاران صنعت)

×
ورود به پرتال مشتریان
مشتری ما نیستید؟ ثبت نام کنید