آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

پروژه ها

اقدامات انجام شده شرکت سپیدماکیان در حوزه فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی
اقدامات انجام شده شرکت سپیدماکیان در حوزه فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی
ویژه برنامه های شرکت سپید ماکیان به مناسبت روز زمین پاک
ویژه برنامه های شرکت سپید ماکیان به مناسبت روز زمین پاک
کاشت بیش از ۱۱۰۰ نهال در شرکت سپید ماکیان
کاشت بیش از ۱۱۰۰ نهال در شرکت سپید ماکیان
سپید ماکیان کارفرمای برتر گیلان
سپید ماکیان کارفرمای برتر گیلان

دسته بندی عناوین