آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

slide-abd15a8
slide-ef4ba44
slide-b5e9215

كارخانجات جوجه کشی


ظرفیت کارخانه‌های جوجه‌کشی شرکت سپیدماکیان ۸۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار در سال می‌باشند.

تخم مرغ‌هاي مرغ مادر گوشتي، جهت جوجه‌كشي به كارخانجات جوجه‌كشي فرستاده مي‌شوند. طي مدت ٢١ روز تخم مرغ ها در دستگاه‌هاي مربوطه تبديل به جوجه شده و جوجه‌هاي حاصل به مزارع مرغ گوشتي ارسال مي‌شود تا طي دوره ۴۵ روزه پرورش مرغ گوشتي انجام مي‌گيرد. در كارخانه جوجه‌كشي، مجددًا عمليات درجه‌بندي (گريد) و ضدعفوني تخم‌مرغ‌ها انجام مي‌گيرد. سپس تخم‌مرغ‌ها به دستگاه‌هاي انكوباتور منتقل مي‌شوند. لازم به ذكر است مجموعه دستگاه‌هاي شركت ساخت كارخانه پيترسايم مي‌باشد. جوجه‌هاي توليدي در جوجه‌كشي، ابتدا تعيين جنسيت و سپس بر عليه بيماري‌ها نيوكاسل، گامبورو و برونشيت واكسينه مي‌شوند و در نهايت به كمك سبدهاي مخصوص، توسط كاميون‌هاي ويژه حمل جوجه يك‌روزه، به مزارع مرغ گوشتي تحت مديريت شركت حمل ميگردند.