آدرس

گیلان، رشت، پیربازار، کفترود

تندیس ها

تندیس سازمان جهاد کشاورزی (نمونه برتر رشته مرغداری واحد مادر گوشتی ) ۱۳۸۵
تندیس سازمان جهاد کشاورزی (نمونه برتر رشته مرغداری واحد مادر گوشتی ) ۱۳۸۵
۸ فروردین
تندیس هشتادمین سالگرد تاسیس بانک کشاورزی
تندیس هشتادمین سالگرد تاسیس بانک کشاورزی
۸ فروردین

دسته بندی عناوین